ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen
  Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopsovereenkomsten en overeenkomsten m.b.t. door ons te presteren diensten. Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de koper of de afnemer. Zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op de onze. Het door ons aanvaarden van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging doet aan deze regel geen afbreuk.
 2. Aanbiedingen en offertes
  Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De zaken behandeld door tussenpersonen, agenten, vertegenwoordigers.. verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging, zelfs indien voor vroegere zaken geen bevestiging verzonden werd.
 3. Orderbevestiging
  Het order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging.
 4. Prijzen
  Al onze prijzen zijn netto exclusief BTW. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan wijziging o.a. door toedoen van de fabrikanten, ingevolge veranderingen in de wisselkoersen en/of invoerrechten, tarieven van douaneagentschappen en expediteurs, zullen wij de prijs van de dag in rekening brengen. Wij behouden ons het recht voor op de orders met lagere factuurwaarde dan  50,00 (excl. BTW)  5,00 extra administratiekosten aan te rekenen.
 5. Levering
  De leveringstermijn, die een aanvang nemen vanaf de dag volgend op deze waarop wij in het bezit zijn van al deze te verstrekken inlichtingen evenals de ontvangst van de eventueel te betalen voorschotten, zijn vrijblijvend en benaderend. Eventuele vertraagde levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, weigering de goederen in ontvangst te nemen of ontbinding
  van de overeenkomst. Tenzij anders bepaalt worden de goederen geleverd en aanvaard in onze magazijnen te Leuven.
  De goederen reizen steeds op risico van de koper bij franco levering.
 6. Overmacht
  Wij zijn ontlast van iedere aansprakelijkheid in geval we, wegens omstandigheden die zich buiten
  onze schuld voordoen, onze verplichtingen niet kunnen nakomen (ongevallen, staking, lock-out, opstanden, oorlog, invoerverbod, brand in onze atelier..). Wij behouden ons het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te schorsen zolang de overmacht duurt, dan wel de overeenkomst d.m.v. een schriftelijke mededeling aan de afnemer te beëindigen.
 7. Betaling
  Al onze facturen zijn contant betaalbaar op datum van de factuur of op de vervaldag aangeduid op de factuur. Zo de factuur niet betaald is op de gestelde termijn wordt het factuurbedrag automatisch en zonder voorafgaandelijke aanmaning vermeerderd met een rente van 1 % per maand vanaf de factuurdatum. Zo de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 30 dagen na
  de vervaldag, wordt het nog verschuldigde saldo zonder aanmaning of ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 15 % van het saldo met een minimum van  50,00 ten titel van uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen schadevergoeding en dit van rechtswege.
 8. Overeenstemmende uitvoering
  De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen.
 9. Klachten en terugzending
  Zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding van de levering. Elke klacht wegens verborgen gebrek moet schriftelijk aangetekend, binnen de maand na ontvangst van de goederen aan de zetel van de vennootschap gericht worden. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons het recht voor te kiezen tussen de betaling van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde en slecht erkende goederen of kosteloze vervanging van deze goederen na terugzending in originele toestand, met uitsluiting van om het even welke andere vergoeding (bv. vergoeding van indirekte schade). Iedere aansprakelijkheid wegens ongevallen aan personen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, evenals iedere eis tot schadevergoeding met professioneel karakter te wijten aan een vergissing in de levering, een gebrek aan overeenstemming van geleverde koopwaren, wordt uidrukkelijk van de hand gewezen. In die gevallen zijn we slechts gehouden naar eigen keuze, ofwel de geleverde koopwaren terug te nemen tegen verkoopprijs ofwel te vervangen. De goederen mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden teruggezonden. Indien een retourzending plaatsgrijpt, waarmee wij ons niet akkoord hebben verklaard, en wij toch tot de inontvangstname overgaan, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van rechten en voor rekening van de koper en voor zijn rekening en risico opgeslagen.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blijven onze eigendom totdat deze geheel zijn betaald met inbegrip van rente en kosten. Voordien mag er niet ten gunste van derden over beschikt worden, bv. ten titel van pand of waarborg.
 11. Vervoer
  Leveringen geschieden af magazijn behoudens schriftelijk door ons anders bepaald. Zelfs franco levering zijn risico en gevaar van verzending voor rekening van de koper.
 12. Annulatie
  Indien de koper of afnemer om eender welke reden zijn bestelling zou annuleren zal conventioneel, forfetair en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan de omvang is bepaald op 25 % van de koopprijs.
 13. Uitstel van betaling
  We behouden ons het recht voor, alvorens tot levering over te gaan, bank of hypothecaire zekerheid te bekomen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht de leveringstermijn of de betalingsvoorwaarden welke werden overeengekomen.
 14. Bevoegde rechtbank
  Voor alle geschillen welke rechtstreeks uit de overeenkomst spruiten wordt de bevoegdheid van de rechtbank uitsluitend bepaald door de zetel van de vennootschap.
 15. Toepasselijke wet
  De Belgische wet is van toepassing op deze overeenkomst.