Elyon BV, Rotspoelstraat 172, 3001 Heverlee – hierna ‘bedrijf’ genoemd – wenst u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd.

 1. Doel en procedure voor de verwerking van gegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens (‘gegevens’) worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. De uitvoering van verkoopcontracten en/of dienstovereenkomsten om de contractuele verplichtingen van het bedrijf na te komen;
 2. Het beheren van de zakelijke relatie met u of uw organisatie, inclusief het uitvoeren van garantieservices, het verwerken van betalingen, de boekhouding, auditing, facturering en incasso en gerelateerde ondersteuningsdiensten;
 3. Het communiceren van gegevens naar leveranciers en dienstverleners om hen toe te staan hun verplichtingen met betrekking tot de garantie en veiligheid van het product na te komen, voor assistentiediensten te zorgen, ook via het netwerk van erkende werkplaatsen; het beantwoorden van en voldoen aan klantverzoeken; het sturen van communicatie van technische en/of organisatorische aard; het houden van enquêtes om de kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten te verbeteren, uit hoofde van het legitieme belang van de fabrikant;
 4. Het bedrijf in staat te stellen om enquêtes te houden over de klanttevredenheid (‘klanttevredenheid’) met betrekking tot de kwaliteit van de goederen en diensten in overeenstemming met het legitieme belang van het bedrijf;
 5. Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het verzenden van commerciële communicatie en reclame over producten en diensten van het bedrijf, of het doen van marktonderzoek (‘Marketing’);
 6. Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het communiceren van gegevens aan leveranciers en dienstverleners met als doel het sturen van commerciële communicatie en reclame over hun producten en diensten, of om marktonderzoek te doen (‘Marketing derden’);

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van het contract en het expliciete en legitieme belang van het bedrijf voor het verwerken ervan volgens de punten a), b) en c) en onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming voor de marketing beschreven onder e) en f). Wij wijzen erop dat u uw gegeven toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken. De gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder per post of e-mail, telefoon (bijvoorbeeld geautomatiseerde telefoongesprekken, SMS, MMS), fax en elk ander middel (bijvoorbeeld websites, mobiele apps).

 • Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

U bent nooit verplicht gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van de gegevens die nodig zijn voor een verkoop of om een dienst of product te leveren en die als verplicht zijn aangegeven, kan echter ons beletten de vereiste service of het product te kunnen aanbieden of kan leiden tot een niet-optimale levering van de vereiste diensten of producten. Het niet verstrekken van gegevens waarvan de verstrekking als optioneel is gemarkeerd zal u hoe dan ook in staat stellen de diens te gebruiken of het product te ontvangen.

 • Ontvanger van de gegevens

Tijdens onze activiteiten kunnen gegevens worden gedeeld en gecommuniceerd aan derden, gevestigd in en buiten de Europese Unie, die een specifieke contractuele verplichting hebben en ze uitsluitend mogen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan beschikkingen van openbare instanties of om een recht van het bedrijf uit te oefenen voor de gerechtelijke autoriteiten.

 • Gegevensoverdracht buiten de EER

Binnen zijn contractuele relaties kan het bedrijf de gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief de opslag van gegevens in databases die worden beheerd door entiteiten die namens de onderneming handelen. Het databasebeheer en de gegevensverwerking zijn beperkt tot de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bij overdracht van de gegevens buiten de EER, zal het bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de gegevens te garanderen, waaronder – onder andere- overeenkomsten gebaseerd op de contractuele standaardbepalingen die zijn goedgekeurd  door de EU-Commissie betreffende de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

 • Gegevensverwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming (FG)

De gegevensverwerkingsverantwoordelijke is Elyon BV , met maatschappelijke zetel te Rotspoelstraat 172, 3001 Heverlee. U kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres info@elyon.be .

 • Gegevensbewaring

Het bedrijf bewaart de gegevens in zijn systemen en archieven zolang als nodig is om de doelen te bereiken die worden beschreven in deze privacyverklaring, rekening houdend met, indien van toepassing, wettelijke en contractuele vereisten. Indien noodzakelijk om zijn belangen te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met het aanbieden van de diensten of producten kan het bedrijf de gegevens voor een langere periode blijven opslaan.

Gegevens verwerkt voor marketing- en profileringsdoeleinden worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en in elk geval in overeenstemming met het bovengenoemde principe en de richtlijnen van de relevante privacyautoriteiten in dit land.

 • Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 1. Recht op inzage: het recht om door het bedrijf te worden geïnformeerd of uw gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang te hebben tot de gegevens;
 2. Recht op rectificatie en recht om te wissen betekent het recht om de rectificatie van onjuiste en/of onvolledige gegevens te verkrijgen en om de gegevens te wissen wanneer het verzoek legitiem is;
 3. Recht op beperking van de verwerking betekent het recht om te verzoeken om opschorting van de verwerking wanneer het verzoek legitiem is;
 4. Recht op gegevensportabiliteit is het recht om de gegevens te verkrijgen in een gangbaar gestructureerd en leesbaar formaat, evenals het recht om gegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijke;
 5. Recht op bezwaar is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer het verzoek legitiem is, inclusief wanneer de gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;
 6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in geval van onrechtmatige verwerking van de gegevens;

U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door te schrijven naar Elyon BV, Rotspoelstraat 172, 3001 Heverleeof naar het e-mailadres info@elyon.be.

TOESTEMMING

Ik,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(naam, adres)

heb de privacyverklaring gelezen en geef mijn toestemming voor de doeleinden en processen zoals hieronder beschreven;

MARKETINGACTIVITEITEN – het verwerken van mijn gegevens door Elyon BV., op papier of op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder per post, e-mail, telefoon (bv. geautomatiseerde telefoontjes, SMS, MMS, fax) en alle andere middelen (bv. websites, mobiele apps) met als doel het verzenden van commerciële communicatie en reclame over producten en diensten zoals beschreven in sectie 1 e) van de privacyverklaring:

                [      ] Ik ga akkoord                                         [      ] Ik ga niet akkoord

MARKETING DERDEN – communicatie van mijn gegevens aan leveranciers en dienstverleners en verwerking door hen met als doel het verzenden van commerciële communicatie, evenals reclame voor hun producten en diensten, of marktonderzoek zoals beschreven in sectie 1 f) van de privacyverklaring:

                [      ] Ik ga akkoord                                         [      ] Ik ga niet akkoord

Datum:             /          /

Handtekening: